Cảnh sát cơ thể mòn máy ảnh

cơ quan thực thi pháp luật đeo máy ảnh, cảnh sát đeo camera thân, cảnh sát cơ quan máy ảnh.