DVR di động 3G

3G xe DVR, DVR di động 4 kênh, DVR di động cho xe cộ.